PPOŻ

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pełen pakiet usług z zakresu PPOŻ.

  • przygotowywanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków
  • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pożarowego
  • ustalanie potrzeb w zakresie oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi, ochrony przeciwpożarowej, oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt gaśniczy
  • uczestnictwo w kontrolach prowadzonych przez przedstawicieli Komend Straży Pożarnych

PAMIĘTAJ

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Budynku jest wymagana dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. sklep, szkoła, bank, biuro), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych (hale produkcyjne), magazynowych oraz inwentarskich, gdy:

  • występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem (nie zależnie od kubatury),
  • kubatura brutto przekracza 1000 m3 (z wyjątkiem budynków inwentarskich),
  • kubatura brutto przekracza 1500 m3 dla budynków inwentarskich,
  • powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2 dla obiektów innych, takich jak stacje uzdatniania wody czy składowiska odpadów.

Kary za brak dokumentacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Kodeks karny

Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z dnia 6 czerwca 1997

Art.163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu, lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mające postać
1) pożaru (…) podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks wykroczeń

Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114 z dnia 20 maja 1971r

Art. 82. § 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:
1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunków ewakuacji, (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

Kontakt

KANA Krzysztof Kantorski
os. Lecha 19/43
61-293 Poznań
NIP 782-21-60-041
790 765 784
krzysztof@bhpuslugi.pl